KDB Bank

 

Na základe našich skúseností s financovaním, s našimi službami a obchodnou politikou, ponúkame flexibilné finančné riešenia pre podobne rozmýšľajúce podniky orientované na úspech a pre súkromne osoby.

Vyhľadajte naše služby, aby sme Vám mohli pomôcť pri realizácii Vašich obchodných predstáv!

 

Ctení klienti a obchodní partneri!

V mene KDB Bank Európa sa Vám chcem poďakovať za dôveru, podporu a Váš nezlomný záujem o našu obchodnú činnosť, ktorým ste si v minulom roku uctili našu Banku.

Rok 2016 priniesol skvelé výsledky a pre našu Banku znamenal začiatok novej a úspechy sľubujúcej periódy. Tak maďarský finančný trh, ako aj KDB Banka má za sebou ťažké obdobie, plné výziev, ktoré boli v zásade ovplyvnené nepriaznivými medzinárodnými a domácimi vplyvmi. Napriek tomuto všetkému sme tento rok zrealizovali náš najhlavnejší cieľ: po dvoch stratových rokoch sme rok 2016 uzavreli opäť s finančným ziskom.

Aj v kolísavých a neistých trhových podmienkach sme cieľavedome pokračovali v našej práci. Hlavnou hybnou silou rozvoja, nevyhnutnými podmienkami k dosiahnutiu ambicióznych cieľov bolo vytvorenie stabilných základov našej rentability, ako aj reálny nárast objemu podnikových úverov a vkladov. Som presvedčený, že úspechy, ktoré sme dosiahli v týchto oblastiach verne odzrkadľujú naše očakávania vzťahujúce sa na požiadavky najvyššej kvality v oblasti klientskej podpory, obchodného výkonu a manažérskej praxe.

Vzhľadom na naše strategické ciele je pre nás sebaistota, s ktorou sme začali rok 2017, aj naďalej značnou motiváciou. Staviame na tento základ a prostredníctvom produktov a služieb prispôsobených finančným požiadavkám našich klientov chceme ďalej rozširovať povedomie a uznanie KDB Banky. Naše rozvojové ciele sú zamerané na posilnenie našej trhovej pozície a značný nárast konkurencieschopnosti a profitability; v záujme uvedeného odhodlane pokračujeme v uskutočňovaní rozvoja týkajúceho sa tak podnikového, ako aj súkromného obchodného sektoru, rovnako prihliadajúc na kvantitatívne a kvalitatívne hľadiská, poskytujúc účinné odpovede na požiadavky sformulované hospodárskym prostredím a našimi klientmi. Sme pripravení v úplnosti si plniť naše povinnosti a popritom sme, prostredníctvom internej obnovy, ešte rozhodnejšie pozdvihli našu obchodnú činnosť v roku 2017.

Ako jediná maďarská banka v juhokórejskom vlastníctve zastupujeme jedinečnú obchodnú kultúru, ktorej základy poskytuje pevná firemná etika a snaha o efektívne podnikanie. V pozadí, prostredníctvom našej materskej banky, stoja finančné zdroje uznávaného odborníka na podnikové financovanie a investičné bankové služby. Popritom sa môžeme opierať o našu pomaly už tri desaťročia trvajúcu činnosť na maďarskom trhu, aby sme dosiahli značný rozvoj vo výsledkoch strategicky prioritných obchodných oblastí a podnikového a zahraničného financovania. Chceme nepretržite rozširovať okruh domácich a medzinárodných veľkopodnikových, ako aj ázijských klientov a vytýčili sme si ďalší nárast v oblasti syndikovaných úverových transakcií a financovania MSP, ktoré predstavujú hlavnú hnaciu silu našej obchodnej činnosti.  

Verím, že naša, na výsledky bohatá spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti a môžeme ju podporiť v dosiahnutí mnohých novších a významných obchodných míľnikov!

 

S pozdravom,

KDB Bank Europe Ltd.

 

Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím