Aktuálne informácie

 

Oznámenie o zmene spracovania prevodných príkazov dňa 17.11.2021

Execution of payment orders on bank holiday in Slovak Branch 2021.11.17.

Hirdetmény SK Fizetési megbízások feldolgozása munkaszüneti napon 2021.11.17.

 


Oznámenie o zmene spracovania prevodných príkazov v roku 2021.

Hirdetmény SK Fizetési megbízások feldolgozása munkaszüneti napon 2021.

Execution of payment orders on bank holiday in Slovak Branch 2021.

 

 


Vážený klient !

 

Oznamujeme Vám, že od 31.12.2020 dôjde k zmene autorizácie transakcií vykonaných platobnou kartou cez internet.

Z dôvodu zosúladenia právnych usmernení a Vašej bezpečnosti bude odsúhlasenie transakcie dvojstupňové:

  • jednorázový kód zaslaný formou SMS ( Overovací kód pre bezpečné internetové platby)
  • heslo (obdržíte najneskôr do 30.12.2020)

 

Pre ďalšie informácie súvisiace s horeuvedenými zmenami Vás prosíme o sledovanie našej webovej stránky.

 

S pozdravom

KSB Bank

***

Dear Customer,

 

Please be informed that the online (internet based/virtual) bankcard payments related authentication process will be changed from 31 December 2020.

To meet legal requirements and to increase your security during the payment the following two factor will be required to authenticate the transaction:

  • one time password sent via SMS (Secure internet based payment verification code)
  • password (this will be delivered until 30 December 2020)

 

Please follow our homepage about the above changes, where we will keep you updated.

 

Sincerely yours,

KDB BANK

***

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2020. december 31-től változik az online (virtuális/internetes) bankkártyás vásárlások jóváhagyási folyamata.

A jövőben a jogszabályi megfelelés és az Ön biztonsága érdekében a tranzakció jóváhagyásához két faktorra lesz szüksége:

  • egyszer használatos SMS-ben megküldött kód (Biztonságos internetes vásárlás ellenőrző kód)
  • jelszó (későbbiek folyamán, legkésőbb 2020. december 30-ig megküldésre kerül)

 

A fenti változásokkal kapcsolatban kérjük kövessék honlapunkat, ahol folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

 

Üdvözlettel,

KDB BANK

 


Zmena limitu bezkontaktnej platby

Vážení klienti, zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z. ukladá poskytovateľom platobných služieb povinnosť zvýšiť limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou vykonaných prostredníctvom POS terminálu. V súlade s novou legislatívou sme zvýšili maximálny limit jednej bezkontaktnej platobnej operácie vykonanej platobnou kartou na sumu 50 eur. Zároveň sa zvyšuje maximálny kumulatívny limit predchádzajúcich elektronických operácií vykonaných tou istou platobnou kartou od dátumu, kedy ste poslednýkrát zadali PIN na sumu 150 EUR.  

 

 

Contactless card limit changes

Dear clients, Act no. 67/2020 Coll. on certain emergency financial measures in relation to the spread of dangerous contagious human disease COVID-19, as amended by Act no. 75/2020 Coll. imposes an obligation on payment service providers to increase the limits for contactless bankcard payments made via a POS terminal. In accordance with the new legislation, we increased the maximum limit of one contactless bankcard payment transaction to 50 EUR. At the same time, the maximum cumulative limit for all previous electronic transactions performed by the same bankcard from the date you last entered your PIN is increased to 150 EUR.


Vážení klienti,

na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z., s účinnosťou od 9. 4. 2020 má spotrebiteľ, tzv. malý podnikateľ a iný podnikateľ - fyzická osoba právo na odklad splácania úveru poskytnutého podľa Zmluvy o úvere za podmienok stanovených v zákone. V súlade s ustanovením § 30k zákona, Banka uverejňuje bližšie informácie o možnosti odkladu splátok úveru a tiež vzor žiadosti o odklad splátok úveru. Vzhľadom k tomu, že KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky neposkytuje úvery fyzickým osobám, zverejňujeme informácie o možnosti odkladu splácania úveru pre tzv. malých podnikateľov. Prosím pozorne si prečítajte tieto informácie a v prípade otázok, nejasností alebo žiadosti o odklad nás kontaktujte.

 

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI

 

Vzor - Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.

 


COVID-19 preventívne opatrenia

 

Vážení klienti,

našou najvyššou prioritou je ochrana zdravia a bezpečnosť rovnako Vás, aj našich zamestnancov.

Radi by sme Vás požiadali, aby ste navštívili obchodné miesto banky iba v nevyhnutných prípadoch.

Bežné bankové operácie môžete jednoducho a rýchlo vykonávať z pohodlia domova, prostredníctvom služby elektronického bankovníctva KDB Netbank.

Odporúčame tiež využívať platby platobnou kartou, aby ste minimalizovali manipuláciu s hotovosťou.

 

COVID-19 preventívne opatrenia

 

COVID-19 preventive measures

 

Dear clients,

our highest priority is to protect the health and safety of both you and our employees.

We would like to ask you to visit the Bank’s premises only when it is urgently necessary.

Standard banking operations can be performed easily and quickly from the comfort of your home, via the KDB Netbank electronic banking service.

We also recommend using a bankcard when making payments to minimize handling with cash.

 

COVID-19 preventive measures


Vážený klient!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu údržby bankových služieb zo strany nášho externého prevádzkovateľa dňa 07.01.2020 (utorok) medzi 03:00 až 05:00 hod. môže dôjsť k výpadkom poskytovaných služieb pre platobné karty.

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné nepríjemnosti.

KDB Bank Europe Ltd.

 


 

Služby KDB API a testovacie prostredie

V súlade so smernicou PSD2 a RTS, ktorými sa ustanovujú súvisiace technické požiadavky, KDB Bank zverejňuje dokumentáciu k službám API, ktoré sa v Banke budú uplatňovať od 14. septembra 2019, ako aj testovacie prostredie (sandbox) pre vývojárov.

Viac informácií nájdete na: http://sk.kdbbank.eu/kdb-api-sluzby

 


 

Spoznajte lepšie našu banku a jedinečné možnosti, ktoré ponúkame. Kliknutím na link sa Vám zobrazí krátky prezentačný film o našej banke, ktorý sme predstavili dňa 10. septembra 2013 na slávnostnom otvorení pobočky na Slovensku.

 

Tešíme sa Vášmu záujmu,

KDB Bank Europe Ltd.


Vážený návštevník stránky!

 

Vítame všetkých nových a pôvodných návštevníkov na domovskej stránke KDB Bank Europe, ktorá sa zobrazuje v novom formáte a obsahovej štruktúre.

S potešením vítame všetkých nových klientov, ktorí sa zaujímajú o bezpečné finančné služby a stabilnú finančnú inštitúciu, ale takisto aj našich spokojných klientov, ktorí si nás zvolili za dlhodobých partnerov  a všetkých nových záujemcov. Na našej novej stránke jednoducho a ľahko nájdete všetky naše výhodné produkty a k nim prislúchajúce prémiové služby.  Venujte chvíľu pozornosti našej stránke a vyberte si z našich služieb tú, ktorá je pre Vás najvýhodnejšia. Ak ste ju našli, obráťte sa s dôverou na našich zamestnancov online, telefonicky alebo sa zastavte osobne v našich pobočkách pre kompletnú ponuku našich služieb.

Prajeme Vám bezhraničnú silu Vašich financií.

 

KDB Bank Europe Ltd.    

 


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím