Aktuálne informácie

 

Vážený klient!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu údržby bankových služieb zo strany nášho externého prevádzkovateľa dňa 23.01.2022 (nedel‘a) medzi 01:00 až 06:00 hod. môže dôjsť k výpadkom poskytovaných služieb pre platobné karty.

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné nepríjemnosti.

KDB Bank Europe Ltd.

 


Vážený klient !

 

Oznamujeme Vám, že od 31.12.2020 dôjde k zmene autorizácie transakcií vykonaných platobnou kartou cez internet.

Z dôvodu zosúladenia právnych usmernení a Vašej bezpečnosti bude odsúhlasenie transakcie dvojstupňové:

  • jednorázový kód zaslaný formou SMS ( Overovací kód pre bezpečné internetové platby)
  • heslo (obdržíte najneskôr do 30.12.2020)

 

Pre ďalšie informácie súvisiace s horeuvedenými zmenami Vás prosíme o sledovanie našej webovej stránky.

 

S pozdravom

KSB Bank

***

Dear Customer,

 

Please be informed that the online (internet based/virtual) bankcard payments related authentication process will be changed from 31 December 2020.

To meet legal requirements and to increase your security during the payment the following two factor will be required to authenticate the transaction:

  • one time password sent via SMS (Secure internet based payment verification code)
  • password (this will be delivered until 30 December 2020)

 

Please follow our homepage about the above changes, where we will keep you updated.

 

Sincerely yours,

KDB BANK

***

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2020. december 31-től változik az online (virtuális/internetes) bankkártyás vásárlások jóváhagyási folyamata.

A jövőben a jogszabályi megfelelés és az Ön biztonsága érdekében a tranzakció jóváhagyásához két faktorra lesz szüksége:

  • egyszer használatos SMS-ben megküldött kód (Biztonságos internetes vásárlás ellenőrző kód)
  • jelszó (későbbiek folyamán, legkésőbb 2020. december 30-ig megküldésre kerül)

 

A fenti változásokkal kapcsolatban kérjük kövessék honlapunkat, ahol folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

 

Üdvözlettel,

KDB BANK

 


Zmena limitu bezkontaktnej platby

Vážení klienti, zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z. ukladá poskytovateľom platobných služieb povinnosť zvýšiť limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou vykonaných prostredníctvom POS terminálu. V súlade s novou legislatívou sme zvýšili maximálny limit jednej bezkontaktnej platobnej operácie vykonanej platobnou kartou na sumu 50 eur. Zároveň sa zvyšuje maximálny kumulatívny limit predchádzajúcich elektronických operácií vykonaných tou istou platobnou kartou od dátumu, kedy ste poslednýkrát zadali PIN na sumu 150 EUR.  

 

 

Contactless card limit changes

Dear clients, Act no. 67/2020 Coll. on certain emergency financial measures in relation to the spread of dangerous contagious human disease COVID-19, as amended by Act no. 75/2020 Coll. imposes an obligation on payment service providers to increase the limits for contactless bankcard payments made via a POS terminal. In accordance with the new legislation, we increased the maximum limit of one contactless bankcard payment transaction to 50 EUR. At the same time, the maximum cumulative limit for all previous electronic transactions performed by the same bankcard from the date you last entered your PIN is increased to 150 EUR.


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím