Aktuálne informácie

 

Oznámenie o zmene spracovania prevodných príkazov dňa 29.05.2023

Execution of payment orders on bank holiday in Slovak Branch 29.05.2023

Hirdetmény - SK - Fizetési megbízások feldolgozása munkaszüneti napon 29.05.2023


 

Plánovaná údržba systému

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej údržby našich IT systémov nebudú dňa 24. júna 2023 v čase od 08:00 do 16:00 hod. dostupné nižšie uvedené služby, prípadne budú dostupné iba v obmedzenom rozsahu:
  - KDB NetBank (služba internetbankingu)
  - KDB openAPI kanál

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Budapešť, 19. mája 2023
KDB Bank Europe Ltd.

 


 

Zmena limitu bezkontaktnej platby

Vážení klienti, zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z. ukladá poskytovateľom platobných služieb povinnosť zvýšiť limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou vykonaných prostredníctvom POS terminálu. V súlade s novou legislatívou sme zvýšili maximálny limit jednej bezkontaktnej platobnej operácie vykonanej platobnou kartou na sumu 50 eur. Zároveň sa zvyšuje maximálny kumulatívny limit predchádzajúcich elektronických operácií vykonaných tou istou platobnou kartou od dátumu, kedy ste poslednýkrát zadali PIN na sumu 150 EUR.  

 

 

Contactless card limit changes

Dear clients, Act no. 67/2020 Coll. on certain emergency financial measures in relation to the spread of dangerous contagious human disease COVID-19, as amended by Act no. 75/2020 Coll. imposes an obligation on payment service providers to increase the limits for contactless bankcard payments made via a POS terminal. In accordance with the new legislation, we increased the maximum limit of one contactless bankcard payment transaction to 50 EUR. At the same time, the maximum cumulative limit for all previous electronic transactions performed by the same bankcard from the date you last entered your PIN is increased to 150 EUR.


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím