Aktuálne informácie

 

Oznámenie o zmene spracovania prevodných príkazov dňa 05.07.2022

Execution of payment orders on bank holiday in Slovak Branch 2022.07.05.

Hirdetmény SK Fizetési megbízások feldolgozása munkaszüneti napon 2022.07.05.

 


Zmena limitu bezkontaktnej platby

Vážení klienti, zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z. ukladá poskytovateľom platobných služieb povinnosť zvýšiť limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou vykonaných prostredníctvom POS terminálu. V súlade s novou legislatívou sme zvýšili maximálny limit jednej bezkontaktnej platobnej operácie vykonanej platobnou kartou na sumu 50 eur. Zároveň sa zvyšuje maximálny kumulatívny limit predchádzajúcich elektronických operácií vykonaných tou istou platobnou kartou od dátumu, kedy ste poslednýkrát zadali PIN na sumu 150 EUR.  

 

 

Contactless card limit changes

Dear clients, Act no. 67/2020 Coll. on certain emergency financial measures in relation to the spread of dangerous contagious human disease COVID-19, as amended by Act no. 75/2020 Coll. imposes an obligation on payment service providers to increase the limits for contactless bankcard payments made via a POS terminal. In accordance with the new legislation, we increased the maximum limit of one contactless bankcard payment transaction to 50 EUR. At the same time, the maximum cumulative limit for all previous electronic transactions performed by the same bankcard from the date you last entered your PIN is increased to 150 EUR.


Vážení klienti,

na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z., s účinnosťou od 9. 4. 2020 má spotrebiteľ, tzv. malý podnikateľ a iný podnikateľ - fyzická osoba právo na odklad splácania úveru poskytnutého podľa Zmluvy o úvere za podmienok stanovených v zákone. V súlade s ustanovením § 30k zákona, Banka uverejňuje bližšie informácie o možnosti odkladu splátok úveru a tiež vzor žiadosti o odklad splátok úveru. Vzhľadom k tomu, že KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky neposkytuje úvery fyzickým osobám, zverejňujeme informácie o možnosti odkladu splácania úveru pre tzv. malých podnikateľov. Prosím pozorne si prečítajte tieto informácie a v prípade otázok, nejasností alebo žiadosti o odklad nás kontaktujte.

 

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI

 

Vzor - Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.

 


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím