Aktuálne informácie

 

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s článkom 3.1.5. Všeobecných obchodných podmienok KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky, budú v dňoch 02.06.2017 až 06.06.2017  prevodné príkazy spracované nasledovne:

1.    Odchádzajúce prevody

Spracovanie prevodov v EUR do krajín EHP (SEPA):
•    Prevody zaslané v piatok 02.06.2017:
      o    Prevody doručené do lehoty prevzatia: zaťaženie na účte dňa 02.06.2017, pripísanie na účet dňa 06.06.2017
      o    Prevody doručené po lehote prevzatia: spracovanie prevodu  a zaťaženie účtu dňa 06.06.2017, pripísanie na účet dňa 07.06.2017
•    Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou 05.06.2017.

Spracovanie prevodov v HUF do Maďarska:
•    Prevody zaslané v piatok 02.06.2017:
      o    Prevody doručené do lehoty prevzatia: štandardne podľa sadzobníka
      o    Prevody doručené po lehote prevzatia:  dňa 06.06.2017
•    Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou 05.06.2017.

Spracovanie prevodov v iných menách:
Prevody doručené dňa 02.06.2017 do lehoty prevzatia budú spracované štandardne podľa Sadzobníka poplatkov s tým, že proces vykonania prevodu sa predĺži o jeden pracovný deň. Prevody doručené dňa 02.06.2017 po lehote prevzatia budú spracované dňa 06.06.2017.

2.    Pripísanie prijatých platieb
Došlé platby zo  dňa 05.06.2017 budú pripísané na účet v ten istý deň.

Ak máte možnosť, prosíme vás o zadanie prevodov v skoršom termíne alebo po tomto obmedzení.

Ďakujeme za pochopenie.
KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky

 


Dear client,

In conformity with the article 3.1.5. of General Business Terms and Conditions of KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky, we would like to announce that on  05 June 2017 the transfer orders will be processed as follows:

1.    Outgoing transfers

Processing of transfers in EUR to EEA countries (SEPA):
•      Transfers sent on  02/06/2017:
        o    Transfers received until Cut-off Time: debiting the account on 02/06/2017, crediting the account on 06/06/2017
        o    Transfers received after Cut-off Time: processing and debiting the account on 06/06/2017, crediting the account on 07/06/2017,
•    Transfers with a value date 05/06/2017 are not possible

Processing of transfers in HUF to Hungary:
•    Transfers sent on  02/07/2017:
      o    Transfers received until Cut-off Time: standard processing according to List of Conditions
      o    Transfers received after Cut-off Time: on 06/06/2017
•    Transfers with a value date 05/06/2017 are not possible

Processing of transfers in other currencies:
Transfers received on 02/06/2017 until Cut-off Time will be processed according to List of Conditions, however as 05/06/2017 is not a Banking day, a process of execution of a transfer shall be extended by one Working day. Transfers received on 02/06/2017 after Cut-off Time will be processed on 06/06/2017.

2.      Crediting of incoming transfers
Incoming payments on 05/06/2017 will be credited to client’s account on the same day.

Thank you for understanding.
KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky

 


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton is tájékoztatjuk, hogy 2017. június 5-én az Általános Üzleti Feltételek 3.1.5 pontja értelmében a megbízások feldolgozása a következő módon lesz:

1.    Kimenő átutalások

EUR átutalások teljesítése EGT-n belül:
•    2017. június 2-án, pénteken beadott utalások:
      o    Átvételi határidő előtt benyújtott átutalások: terhelés napja 2017. június 2-a, értéknapjuk (jóváírás napja) 2017. június 6-a
      o    Átvételi határidő után benyújtott átutalások: feldolgozásuk 2017. június 6-án kezdődik meg, terhelés napja 2017. június 6-a, értéknapjuk (jóváírás napja) 2017. június 7-e
•    2017. június 5-ei értéknappal nincsen mód átutalás benyújtására.

Forint átutalások teljesítése Magyarországra:
•    2017. június 2-án, pénteken beadott utalások:
      o    Átvételi határidő előtt benyújtott átutalások: kondíciós lista szerint
      o    Átvételi határidő után benyújtott átutalások: 2017. június 6-án
•    2017. június 5-ei értéknappal nincsen mód átutalás benyújtására.

Átutalások teljesítése egyéb devizanemekben:
A 2017. június 2-án átvételi határidő előtt benyújtott tételek feldolgozása a kondíciós lista szerint történik, azonban mivel 2017. június 5-e nem lesz értéknap, a teljesítés 1 banki munkanappal meghosszabbodik. A 2017. június 2-án átvételi határidőt követően benyújtott átutalási megbízások feldolgozása 2017. június 6-án kezdődik meg.

2.    Bejövő átutalások jóváírása
A 2017. június 5-én beérkező átutalások jóváírása aznap megtörténik.

Amennyiben lehetősége van, kérjük, hogy utalását korábban vagy esetlegesen egy későbbi időpontban nyújtsa be.

Megértésüket köszönjük!

KDB Bank Európa Zrt.

 


 

Vážený klient!

Dovolujeme si Vás informovať, že dňa 2.5.2017 medzi 12:00 a 15:00 z dôvodu systémovej údržby môže nastať výpadok našej internetovej stránky a netbank-u.
Ďalej si Vás dovolujeme informovať, že z dôvodu systémovej údržby môžu nastať výpadky v používaní platobnej karty v nižšie uvedené termíny:

1.5.2017 medzi 23:30 a 23:59
2.5.2017 medzi 12:00 a 15:00
2.5.2017 medzi 23:30 a 23:59
3.5.2017 medzi 23:00 a 23:15
5.5.2017 medzi 10:30 a 11:00
6.5.2017 medzi 01:00 a 02:00
14.5.2017 medzi 0:00 a 06:00
28.5.2017 medzi 0:00 a  06:00

Za prípadne vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme.

KDB Bank Europe Ltd.

 

Dear Customer,

We call your kind attention that due to system maintenance on 2nd May, 2017 between 12:00 a.m. and 15:00 p.m the Netbank service might not be available for short periods.  

We call your kind attention that due to system maintenance the bankcard service might not be available for short periods on the following dates.
1st May 2017, between 11:30 p.m. and 11:59 p.m.,
2nd May 2017, between12:00 a.m. and 3:00 p.m.,
2nd May 2017, between 11:30 p.m. and 11:59 p.m.,
3rd May 2017, between11:00 p.m. and 11:15 p.m.,
5th May 2017, between10:30 a.m. and 11:00 a.m.,
6th May 2017, between1:00 a.m. and 2:00 a.m.,
14th May 2017, between0:00 a.m. and 6:00 a.m.,
28th May 2017, between0:00 a.m. and 6:00 a.m.

We apologize for any inconvenience it may cause. Thank you for your kind understanding.

KDB Bank Europe Ltd

 


 

Spoznajte lepšie našu banku a jedinečné možnosti, ktoré ponúkame. Kliknutím na link sa Vám zobrazí krátky prezentačný film o našej banke, ktorý sme predstavili dňa 10. septembra 2013 na slávnostnom otvorení pobočky na Slovensku.

 

Tešíme sa Vášmu záujmu,

KDB Bank Europe Ltd.


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím